January 24, 2006

شيدايي راعي
سفر به هيدالو
سفر به هيدالو در كارنامه ي مجتبي راعي كار تازه اي نيست و در حقيقت تكرار مكرر دغدغه هاي خود او در چارچوب زمان و مكاني تازست. اما اين تكرار مكرر، كارراعي را به نقطه ي اوج كارنامه اش در دغدغه هاي ماورايي راعي مي رساند. فيلم در سه اپيزود به سرگشتگي، بيداري و شيدايي يك استاد اسلام شناس دانشگاه مي پردازد. فضاي فيلم مانند كارهاي ديگر راعي رنگ و بويي كاملا سمبليك دارد و بيننده مي تواند در تك تك صحنه هاي فيلم المان هاي مذهبي و نشانه هايي را براي داستان بيابد.
فيلم در حقيقت وامدار دو داستان است ابتدا داستان كيمياگر اثر پائلو كوئيلو و ديگر داستان حضرت موسي و حضرت خضر كه در قرآن آمده است. راعي با استفاده از اين دو داستان شخصيت اصلي فيلمش را به نقطه ي غايي عرفان راعي وارش مي رساند.

حاصل فيلم راعي بازي نسبتا خوب محمود پاك نيت و همچنين صحنه آرايي زيباي و البته كه نفطه ي اوج خودش در راهي كه سالهاست مي پيمايدش

 

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*