July 16, 2005

  در سكوتت است هر آنچه به من نگفتي هر بار مي بينمشان هر روز مرورشان مي كنم ،و هر بار مي شنومشان هر چه را كه نگفتي در سكوتت مي يابم در درون چشمهايت در ميان آن راه ابدي در ميان آن رنگ دوست داشتني ناگفته ها را گفته اي !با من، با چشمانم، با قلبم ! و حال من ما ...